FAQ HOUSES

Why hire us for your private house ?

We have extensive experience working with private clients, and besides designing a unique house based on your vision, functional requirements, your plot or existing property, and your financial circumstances, we are your support throughout the entire process – from sketch and building permit application to contractor procurement and execution. In addition to professional expertise, we also offer a high level of personal commitment in all the projects we undertake.

 


How does it work to hire us as your architect ?

We'd be happy to have an initial, obligation-free meeting where we can explain our working process, showcase some of our past projects, and where you can present your project, including the location or building it involves, your vision, and the financial parameters. Our process when working with private clients as always adjusted to the actual project but often follows the phases below.


1. Site visit and initial meeting with an interview to understand your vision, the property or building, and your requirements.


2. The design phase starts with the development of several alternative design proposals, focusing on site placement, functional organization, and compliance with local building regulations. Through ongoing dialogue with you, we refine the chosen designproposal, specifying the aesthetics and floor plan.


3. We compile and submit the building permit application. The processing time for building permits is typically within 10 weeks, but it can be expedited.


4. We prepare a detailed set of drawings and specifications, known as the tender package, to solicit quotes from potential contractors. This package includes materials, treatments, and definiton of products. Scales typically used are 1:50, 1:20, and 1:5. For structural and foundation design, we collaborate with a structural engineer.


5. The procurement phase involves assisting with the selection of a contractor and obtaining quotes from suppliers for items such as the building structure and windows.


6. The construction drawings are produced, including any adjustments required through ongoing dialogue with the chosen contractor. Electrical and plumbing plans are also developed.


7. During the construction phase, we visit the site for quality control, make any necessary adjustments to the documents, and participate in the final inspection before you move in!What does it cost to hire an architect ?

The total architectural fee depends on the project's size and complexity, as well as the procurement method, typically ranging from 5% to 10% of the construction cost.


After an initial meeting, we can provide a fixed price up to the building permit stage and a budget for subsequent phases, which can be refinedafter obtaining the building permit and discussing the project's scope in relation to the procurement method."

Varför anlita oss till ditt privata projekt ?

Vi har stor vana vid att arbeta med privatkunder och förutom att utforma ett unikt hus utifrån er vision, önskemål om funktion, er tomt eller befintliga fastighet och era ekonomiska förutsättningar är vi ert stöd genom hela processen – från skiss och bygglovsansökan till upphandling av byggare och genomförande. Förutom professionell expertis erbjuder vi också en hög grad av personligt engagemang i alla projekt som vi åtar oss.Hur går det till att anlita oss som arkitekt ?

Vi tar gärna ett första förutsättningslöst möte där vi kan berätta om hur vi arbetar och visa några av våra tidigare projekt och där ni får presentera ert projekt men den plats/byggnad det gäller er vision och de ekonomiska förutsättningarna. Vår process vid arbete med privata uppdragsgivare anpassas alltid till det aktuella projektets förutsättningar men följer ofta nedanstående princip.


1. Platsbesök och startmöte med intervju och kartläggande av er vision och tomtens/byggnadens ochera förutsättningar.


2. Skissfasen inleds med att vi tar fram några alternativa gestaltningsförslagmed fokus på placering på tomten, organisation av funktioner och demöjligheter som finns inom den aktuella byggrätten. I dialog med ervidareutvecklar vi sedan valt gestaltningsförslag med precisering avgestaltning och planlösning.


3. Bygglovsansökan sammanställs och skickas in. Bygglov skallhandläggas inom 10 veckor men kan gå fortare.


4. Förfrågningsunderlaget är ett mer detaljerat ritningspaket somsammanställs för att kunna ta in offerter från möjligaentreprenörer. Här finns material, behandlingar och produkterfastställda. Skala 1:50, 1:20, 1:5.För dimensionering av stommeoch grundläggning samarbetar vi med en Konstruktör.


5. Upphandling. Vi kan medverka vid val av entreprenör och ocksåta in offerter från leverantörer av tex stomme och fönster.


6. Bygghandling utförs dialog med vald entreprenör. Ev justeringar görs och underlag för el och vvs sammanställs.


7. Byggnation Vi medverkar med platsbesök för kontroll avutförande, utför ev justering av handlingar och medverkar vid slutbesiktningen innan ni kan flytta in.Vad kostar det att anlita en arkitekt?

Den totala arkitektkostnaden beror på projektets storlek och komplexitet samt formen för upphandlingen men brukar hamna på 5 – 10% av byggkostnaden.


Efter ett första möte kan vi kan lämna fast pris till och med bygglov samt budget för senare skeden som sedan preciseras efter godkänt bygglov och efter diskussion om omfattning i relation till formen av upphandling och genomförande.